25 listopada br. w hotelu Gromada w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Golfa. Po ustaleniach proceduralnych przystąpiono do dyskusji i głosowania nad przyjęciem nowego Statutu przygotowanego przez Zarząd PZG. Większością głosów projekt ten odrzucono. Delegaci postanowili wprowadzić zmiany w obowiązującej wersji Statutu. Poddano pod głosowanie 5 uchwał dotyczących zmian w obecnym Statucie. Przegłosowano trzy z nich, jedną odrzucono, a jedna została wycofana. W wyniku podjętych uchwał zmieniono paragrafy 1, 14 oraz 18. Najważniejsze zmiany dotyczyły paragrafów 14 i 18. Zadecydowano, iż tylko stowarzyszenia mogą być członkiem zwyczajnym Polskiego Związku Golfa, a pozostałe kluby golfowe mające inną formę prawną mogą być jedynie członkami wspierającymi.

część 2

część 3

część 4

część 5

część 6

część 7

część 8

część 9