Głosowano jednomyślnie!
Dzisiejsze wlane zgromadzenie PZG rozpoczęto w drugim terminie. Spowodowane to było (bez urazy) żenująco niską frekwencją delegatów. Na ok. 75 uprawnionych, zgromadzenie swoją obecnością zaszczyciło 27 delegatów. Wydawałoby się, że coś tak ważnego jak zmiana statutu spowoduję większą aktywność klubów. Możemy wysnuć wniosek , że albo proponowana wersja statutu jest tak doskonała iż nie ma o czym dyskutować , albo jest ona większości delegatów (klubów) obojętna? Dyskusja a raczej wyrażanie swoich opinii na temat niektórych zapisów statutu , przez delegatów świadczy o tym że trzeba go jeszcze dopracować. Nie wystarczająca liczba delegatów spowodowała, że głosowanie nad jego zatwierdzeniem musiano odłożyć na następne walne zgromadzenie.

Część 2